سفارش تبلیغ
صبا

شهدا

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شیطان

امروز ظهر شیطان را دیدم. نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمیداشت. گفتم: ظهر شده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روز خود را بی تو گذرانده اند... شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام. پیش از موعد! گفتم: به راه عدل و انصاف بازگشته ای یا سنگ بندگی خدا به سینه می زنی؟ گفت: من دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم. دیدم انسانها، آنچه را من شبانه به ده ها وسوسه پنهانی انجام میدادم، روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند. اینان را به شیطان چه نیاز.

ارزش مطالعه

جامعه وقتی به فرزانگی و سعادت می رسد که خواندن کار روزانه اش باشد.

                                                                                                  سقراط

خوشبخت کسی است که به دو چیز دسترسی دارد: کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.                                                        

                                                                                                 ویکتورهوگو

مطالعه انسان را پخته و در گفتگو حاضرالذهن می سازد.

                                                                                                 فرانسیس بیکن


خدا را شکر می کنم


I AM THANKFUL
خدا رو شکر می کنم

 

 

FOR THE TEENAGER
WHO IS COMPLAINING ABOUT DOING DISHES
BECAUSE IT MEANS SHE IS AT HOME,
NOT ON THE STREETS.

برای نوجوانی

که از شستن ظرفها شکایت دارد و این یعنی خونه مونده و تو خیابون ول نیست..

 

 

 

 

FOR THE TAXES I PAY
BECAUSE IT MEANS I AM EMPLOYED.

برای مالیاتی که پرداخت می کنم

چون به این معناست که شغلی دارم...

 

 

 

 

FOR  THE MESS TO CLEAN AFTER A PARTY
BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN SURROUNDED BY  FRIENDS.

برای شلوغی و کثیفی خانه بعد ار مهمانی

چون یعنی دوستانی دارم که پیشم میان.

 

 

 


FOR THE CLOTHES THAT FIT A LITTLE TOO SNUG
BECAUSE IT MEANS I HAVE ENOUGH TO  EAT.

برای لباس هایی که کمی برام تنگ شدن

چون یعنی غذا برای خوردن دارم.

 

 

 


FOR MY SHADOW THAT WATCHES ME WORK
BECAUSE IT MEANS I AM OUT IN THE SUNSHINE

برای سایه ای که شاهد کار منه

چون یعنی خورشید تو زندگیم می تابه.

 

 

 

 

FOR A LAWN THAT NEEDS MOWING,
WINDOWS THAT NEED CLEANING,
AND GUTTERS THAT NEED FIXING
BECAUSE IT MEANS I HAVE A HOME

برای چمنی که باید زده بشه، برای پنجره هایی که باید تمیز بشه و ناودان هایی که باید تعمیر بشه

چون یعنی خانه ای برای زندگی کردن دارم.

 

 

 


FOR THE PARKING SPOT
I FIND AT THE FAR END OF THE PARKING LOT
BECAUSE IT MEANS I AM CAPABLE OF WALKING
AND I HAVE BEEN BLESSED WITH TRANSPORTATION.

برای جای پارکی که در انتهای پارکینگ پیدا می کنم

چون یعنی قادر به راه رفتن هستم و وسیله نقلیه دارم.

 

 

 

FOR MY HUGE HEATING BILL
BECAUSE IT MEANS I AM WARM.

برای هزینه بالا برای گرمایش

چون یعنی خانه گرمی دارم.

 

 

 


FOR THE LADY BEHIND ME IN CHURCH
WHO SINGS OFF KEY
BECAUSE IT MEANS I CAN HEAR.

برای خانمی که در پشت سرم با صدای بدی می خواند

چون یعنی گوشم می شنود.

 

 

 


FOR THE PILE OF LAUNDRY AND IRONING
BECAUSE IT MEANS I HAVE CLOTHES TO WEAR.

برای کوه لباس هایی که باید شسته و اتو بشوند

چون یعنی رختی برای پوشیدن دارم.

 

 

 

 

FOR WEARINESS AND ACHING MUSCLES
AT THE END OF THE DAY
BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN CAPABLE OF WORKING HARD.

برای کوفتگی و خستگی عضلاتم آخر روز

چون یعنی قادر بودم که سخت کار کنم.

 

 

 

FOR THE ALARM THAT GOES OFF
IN THE EARLY MORNING HOURS
BECAUSE IT MEANS I AM ALIVE.

برای زنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار می کند

چون یعنی هنوز زنده هستم.

 

 

 

AND I AM THANKFUL:
FOR THE crazy people I work with
BECAUSE they make work interesting and fun!

چون باعث می شوند کار برایم جالب و خوب باشد

 

 


    
AND FINALLY, FOR TOO MUCH E-MAIL
و در آخر برای این همه ایمیل...
 
 
BECAUSE IT MEANS I HAVE FRIENDS WHO ARE THINKING OF ME..
چون یعنی دوستان زیادی دارم که به فکر من هستند...

 

 

SEND THIS TO SOMEONE YOU CARE ABOUT.
I JUST DID.

این متن را برای کسی بفرستید که برای شما ارزش دارد.
من اینچنین کردم.